Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.  

Toepasselijkheid: Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Autorijschool Sevan richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.

Totstandkoming overeenkomst: Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail, sms, Whatsapp-bericht of telefonisch. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Rijopleiding: De rijopleiding omvat rijlessen: a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur; b. een rijles heeft een tijdsduur van maximaal 65 minuten en niet minder dan 50 minuten; c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie; d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden; e. voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 2.

Verplichtingen Rijschool. De Rijschool zorgt ervoor dat: a. de cursist voor de rijopleiding een intest (proefles) aflegt (niet verplicht). Genoemde eerste intest (proefles) is gratis indien de cursist valt onder een actie. Indien cursist kiest voor losse lessen of buiten de actie zal de intest (proefles) in rekening worden gebracht. b. de uitslag van de intest (proefles) binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld; c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden; d. de cursist binnen 14 dagen na het geslaagde praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;(uitgezonderd iPhone pakket/actie) e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid; f. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend; g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd; h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 3.

Verplichtingen Cursist. De Cursist dient: a. alle door de intest (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, tenzij de rij-instructeur wegens omstandigheden voor het examen de wijzigingen doorgeeft; b. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen); c. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; d.Wij begrijpen dat een rijles soms ongelegen kan uitkomen, daarom vragen wij je om minimaal 48 uur van te voren de rijles af te zeggen zodat wij weer andere leerlingen kunnen inroosteren.e. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zaterdag,zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend); f. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen; De cursist heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat alles wat er tijdens de rijlessen besproken wordt, geoefend wordt en gebeurt, ten alle tijden niet doorverteld mag worden.

Artikel 4.

Betaling. 4.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vooraf de afspraak te voldoen. 4.2. De betaling geschiedt contant of via bank of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst. 4.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. 4.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is. 4.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend. 4.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau. 4.7. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 5.

Praktijkexamen. 5.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening. 5.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat: a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen; b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven; c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is; d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd. 5.3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool € 25,- administratiekosten in rekening. 5.4. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 6.

Examengeld losse lessen. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 7.

Beëindiging rijopleiding. 1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen. 2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen. 3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt. 4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen. 5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de intest (proefles), rijles en het praktijkexamen. 2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. 3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9.

RijbewijsGarantie. 1. Met RijbewijsGarantie heeft cursist recht op het behalen van het rijbewijs ongeacht het aantal lesuren en examens dat daarvoor nodig is indien voldaan wordt aan alle voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden. 2. De cursist dient het lesgeld voor een rijopleiding met RijbewijsGarantie in zijn geheel vooraf te voldoen. 3. De cursist is verplicht tijdens de rijopleiding met RijbewijsGarantie ten minste wekelijks twee lesuren aaneensluitend te volgen bij Rijschool. 4. De cursist is verplicht de rijopleiding met RijbewijsGarantie binnen 12 maanden af te ronden. 5. Indien de rijopleiding met RijbewijsGarantie langer duurt dan 12 maanden vervalt het recht op RijbewijsGarantie. Alle extra lesuren en examens die nodig zijn voor het behalen van het examen komen voor rekening van de cursist. 6. Opschorting van de rijopleiding met RijbewijsGarantie is mogelijk omwille medische reden(en). Cursist dient in dit geval een doktersverklaring te overleggen aan Rijschool. Opschorting van de rijopleiding is geen reden tot het beëindigen daarvan. Er bestaat dan ook geen recht op teruggave van lesgelden. 7. Rijschool bepaalt het lesschema, het aantal lesuren, het moment van aanvraag van de Tussentijdse Toets en (her)examen(s). Cursist dient zich te allen tijde te conformeren aan het opleidingsadvies van Rijschool.

Artikel 10.

Pakketten of losse lessen Pakketten zijn niet te combineren, na de laatste les van het pakket kan de cursist de rijopleiding verder volgen doormiddel van losse rijlessen.