Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd vanaf 03 februari 2019

Artikel 1.  

Rijopleiding: De rijopleiding omvat rijlessen: a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur; b. een rijles heeft een tijdsduur van maximaal 60 minuten en niet minder dan 50 minuten; c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie; d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden; e. voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 2.

Verplichtingen Rijschool. De Rijschool zorgt ervoor dat: a. De cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden; b. De cursist binnen 14 dagen na het geslaagde praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt; c. De cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid; d. De datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;

Artikel 3.

Verplichtingen Cursist. De Cursist dient: a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen); b. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; c.Wij begrijpen dat een rijles soms ongelegen kan uitkomen, daarom vragen wij je om minimaal 24 uur van te voren (weekenden niet meegeteld) de rijles af te zeggen zodat wij weer andere leerlingen kunnen inroosteren, anders worden de volledige leskosten in rekening gebracht d. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen; e. De cursist heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekend dat alles wat er tijdens de rijlessen besproken wordt, geoefend wordt en gebeurt, ten alle tijden niet doorverteld mag worden aan andere rijscholen.

Artikel 4.

Betaling. a. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vooraf de afspraak te voldoen. b. De betaling geschiedt contant of via bank of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst. c. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.

Artikel 5.

Beëindiging rijopleiding. a. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

b. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval binnen 14 dagen het resterende bedrag minus € 50,- administratiekosten aan cursist betalen.

c. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.

Artikel 6.

Aansprakelijkheid a. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de intest (proefles), rijles en het praktijkexamen.

Artikel 7.

Nieuwe privacywet a.Social media: Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt er tevens akkoord gegaan met het plaatsen van je foto op social media mits hier schriftelijk geen bezwaar tegen is gemaakt. Sevan Autorijschool zal er alles aan doen om je gegevens veilig op te bergen.